Mario’s Pizzeria
81 Edwin Street Croydon NSW
Tel. (02) 9797 8326